4. årgang

4. årgang – kreativ tænkning og pædagogisk dannelse

På 4. årgang arbejdes der med at sammenfatte de pædagogiske grundtemaer fra de foregående år. Det sker bl.a. igennem en fordybelsesmetode, som danner den metodiske indgang til Steiners pædagogik. Dermed føres evnen til iagttagelse, indlevelse og indre holdning ind i en personlig udviklingsproces, der lukker op for kreativ tænkning. Det viser sig i evnen til at være og åben over for de intuitioner, som er nødvendige i den pædagogiske hverdag, i nærvær og pædagogisk fantasi. Du arbejder med udviklingen af dine pædagogiske kompetencer på en måde, så de kan deles og læres videre til andre.

Værdibaseret ledelse med spirituelt perspektiv.  Undervisningen på 4. årgang har som målsætning at give konkrete værkstøjer til den pædagogiske ledelsesopgave. På et organisatorisk plan handler det om, hvordan særligt værdibaseret ledelse kan være med til at afklare identiteten i den pædagogiske organisation, så hele medarbejder-gruppen kan stå mere bevidst bag de fælles arbejdsopgaver. Når man er enige om de grundlæggende værdier, kan praktiske konflikter og diskussioner ofte udfoldes i en mere tryg og kreativ ramme. Det diskuteres også hvordan den pædagogiske ledelsesopgave hænger tæt sammen med at kunne orientere i og handle i de rammer, som forvaltningen opstiller for det pædagogiske arbejdes rammer.

Læringsmålene fra 4. årgang bearbejdes bl.a. igennem temaer om:

 • Levende tænkning
 • Kvalitative metoder
 • Det autistiske spektrum, ADHD, risikobørn og socialt udsatte
 • Det helsepædagogiske menneskebillede
 • Aktuelle psykiatriske lidelser, senil demens og spiseforstyrrelser
 • Drama, det levende sprog, musik
 • Krop, rum og bevægelse, Eurytmi, Bothmergymnastik, badeterapi
 • Plasticering, Maleterapi

Formålet er at den studerende efter det 4. år, har opnået faglige kompetencer og så vedkommende kan;

 • beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession
 • yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov
 • redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt
 • skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og
 • redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling