2. årgang

2. årgang – indlevelse og samspil

På 2. årgang udvides fokus fra den umiddelbare jeg-du-relation til en stigende bevidsthed om hele den mellemmenneskelige kommunikation. Nu arbejder du ikke blot med kvaliteten i de enkelte relationer, men begynder også at tage medansvar for kvaliteten af den samlede pædagogiske ramme på din praktikplads. Du reflekterer over konkrete pædagogiske situationer og arbejder kunstnerisk med at udvikle din evne til at kommunikere og indgå i et frugtbart samspil med andre. På det personlige plan betyder det, at den studerende lærer at fornemme og forstå de følelser, som opstår i mødet mellem mennesker. Det handler om, at følelseslivet langsomt kan blive en bevidst del af den pædagogiske praksis. Derfor arbejdes der med at sætte ord på stemninger og forholde sig bevidst til den følelsesmæssige efterklang, som en oplevelse efterlader. Det giver mulighed for, at den studerende bliver mere opmærksom på sine egne grundstemninger og på den virkning, som de har på andre i det pædagogiske arbejde. Dermed udvikles gradvist en faglig og personlig forankret empati, som gør det muligt at forstå og bidrage til samspillet i en hel gruppe.

På det organisatoriske niveau handler det om at blive bevidst om de kulturelle vaner for organiseringen af det pædagogiske arbejde og de selvfølgeligheder, som lever i arbejdsmiljøet, samarbejdsformer og ritualer. Det tydeliggøres, hvordan den individuelle pædagogiske kompetence er bundet tæt sammen med hele institutionens kulturelle netværk og de samfundsmæssige vilkår for pædagogisk arbejde. Det handler også om at bevidstgøre de kulturelle rammer omkring det pædagogiske arbejde og den måde, som institutionens bidrag til den enkeltes udvikling er afhængig af den øvrige socialisation i familien, mediekulturen og samværsformer blandt børn, unge og voksne.

Året indeholder et længere kulturprojekt, der har værkstedskarakter og lader de studerende komme ind i en kreativ proces, hvor de inddrager fortællinger og billeddannelser fra egne private erfaringer og fra deres pædagogiske praksis i det kreative arbejde. Forløbet arbejder hen imod en afsluttende opførelse og fremlæggelse af det samlede projekt på uddannelsescenteret.

Læringsmålene fra 2. årgang bearbejdes bl.a. igennem temaer om:

 • Barndom og tilknytning – ungdom og identitetsdannelse
 • Læringsteori og rammedannelse
 • Det helsepædagogiske menneskebillede – symptomkomplekser
 • Sanser og bevidsthed
 • Kulturprojekt, der udfoldes på seminariet
 • Årstidsfester, rytmer og ritualer
 • Maling
 • Kunst og bevidsthed
 • Korsang

Formålet er at den studerende efter det 2. år, har opnået faglige kompetencer og så vedkommende kan;

 • indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde
 • deltage i udviklings- og forandringsprocesser
 • planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer
 • dokumentere og formidle pædagogisk praksis og
 • begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis