1. årgang

1. årgang – Iagttagelse og relation

I det første studieår er hovedsigtet, at give faglig opmærksomhed til fænomener omkring den pædagogiske relation. Den studerende lærer at iagttage og sætte ord på sine egne reaktioner og fortolkninger af den professionelle relation til børn, unge eller voksne. Der opøves gradvist en evne til at skelne imellem den rent sanselige erfaring af en konkret relation og de personlige fortolkninger, som pædagogen nødvendigvis skaber gennem sine personlige forudsætninger og sin faglige forståelsesramme. Målet er, at det sanselige element bliver mere nærværende i den pædagogiske dagligdag, og den fortolkende side af erfaringen hæves fra at være selvfølgelige antagelser til bevidste overvejelser om det etiske menneskebillede, som bæres med ind i mødet med den anden. Det danner fundamentet for en fleksibel pædagogisk fagidentitet, der ikke sidder fast i personlige eller værdimæssige fordomme, men både åbner sig for indtryk i den konkrete situation og ny faglig viden.

1. studieår har et særligt fokus på fortællingen – både som æstetisk udtryksform, pædagogisk redskab og forståelsesramme for menneskelig identitetsdannelse. Således handler det om, at de studerende får øje de historier, som mennesker fortæller om sig selv og bliver fortalt igennem. Det giver en æstetisk indgang til at forstå, hvordan socialisering og identitetsdannelse udfoldes ved at fortælle sig ind i nogle fællesskaber og ud af andre.

Læringsmålene fra 1. årgang bearbejdes bl.a. igennem temaer om:

 • Det antroposofiske menneskebillede
 • Iagttagelse og pædagogik
 • Barnet opdragelse og medinddragelse
 • Pædagogisk relationskompetence
 • Pædagogisk idéhistorie
 • Eventyr og legender,
 • Krop, rum og bevægelse, eurytmi
 • Sangleg og korsang,
 • Plasticering, maling og formtegning, håndarbejde

Formålet er at den studerende efter det 1 år, har opnået faglige kompetencer så vedkommende kan;

 • indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis
 • indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer
 • deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer
 • opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis
 • begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og
 • demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder.