Fokusområder

Helhedsorienteret pædagogik med individet i centrum
Pædagogikken, der er impulseret af Rudolf Steiner, er baseret på et holistisk syn på mennesket, hvor hjerne og hjerte går hånd i hånd. I løbet af studiet lærer du at tilgodese hele menneskets væsen – krop, følelser, tanker og indre kerne ved at møde hver enkelt med indføling og forståelse. På den måde lærer du at skabe grundlag for trivsel, selvværd og samhørighed, som en forudsætning for personlig udvikling.

Læring i praksisfeltet – nærvær i mødet
I praksis, hvor opgaverne skal løses, bliver dine hidtidige forståelser, antagelser og vaner udfordret. Nye horisonter åbnes, når du stiller dig åben og undrende i situationen og lærer at diskutere og afstemme dine synspunkter med kollegaerne. Det handler om at opfatte ethvert møde med det andet menneske som noget unikt og værdifuldt – en invitation til en fornyet forståelse og handling. For at skabe et fælles handlerum må du sætte dig selv og din faglighed på spil, være nærværende i mødet og udfordre dine egne grundantagelser.

Kunstneriske udtryksformer – en vej til personlig udvikling
Kunstneriske aktiviteter er en bærende del af den kulturelle dannelse og samtidig en vej til personlig udvikling. Du kan opleve drama, sprog og fortælling, musik og billeddannelse mv., og dermed udvide din forståelse af kunstens pædagogiske potentiale. Erfarne kunstnere er vejledere i de kunstneriske processer og i udforskning af hvordan egen kreativitet kan blive frugtbar for andre i en pædagogisk praksis.

Det pædagogiske skøn og fælles billeddannelse
I en pædagogisk situation kræves det, at du forholder dig til og foretager skøn omkring det, som sker. Du øves bl.a. i at skabe dit eget ”billede” og sammen med kolleger at deltage i en fælles billeddannende proces, som kan danne grund for pædagogiske målsætninger og handleplaner.

Fordybelse – inspiration og intuition 
Fordybelse giver ro i sindet og åbner for dimensioner, som ellers oftest forbliver ubevidste. Som pædagog er det godt at udvikle sine skjulte ressourcer. Det hjælper til at forstå kompleksiteten i verden og skærper dit blik for det væsentlige.

Med enkle øvelser finder du ro og giver plads til, at din egen indre billedverden og inspirerende tanker kan træde frem. Det kan være vanskeligt, fordi vi ofte overvældes af de mange billeder, der kommer udefra. Men det er alligevel enkelt at lære, når man først har prøvet det nogle gange. Du arbejder også med at bruge din intuition i den teoretiske og praktiske del af studiet.

Sundhedsfremmende pædagogik
Med et sundhedsbegreb der fokuserer på sunde livsværdier og oplevelsen af meningsfuldhed og sammenhæng, kan du komme til at opleve din pædagogiske praksis som et helt grundlæggende stykke sundhedsfremmende arbejde.

Videnskabsteoretisk grundlag og metodeUddannelsescenter Marjatta har sit videnskabsteoretiske ståsted i en fænomenologi, som placerer fortolkningen af den levende oplevelse centralt. Den er inspireret af tænkere, inklusive Rudolf Steiner, som ser erkendelse som et samspil mellem iagttagelse og tænkning og som en skabende proces, der udspiller sig i dialogen mellem mennesker og mellem mennesket og verden. Denne form for erkendelse muliggør en transformation og kontinuerlig reevaluering af det egne ståsted. Der erhverves en fordybet indsigt i menneskelige kvaliteter, oplevelser og udvikling. Fra dette standpunkt kan kunstnerisk aktivitet ses som en vej til videnskabelig erkendelse.

På Uddannelsescenter Marjatta anvendes fænomenologiske metoder til at fordybe den pædagogiske praksis. Deres formål er, at udforske menneskelige værdier som meningsfuldhed og livskvalitet i en pædagogisk kontekst. For at udvide erkendelsesprocessen omfatter metoderne brug av kunstnerisk aktivitet, kunstoplevelse, iagttagelse og oplevelse af fænomener i naturen.

Studiemiljø
På Uddannelsescenter Marjatta arbejder vi med omvendt inklusion. Folk fra lokalområdet, forskere, studerende, kursister og deltagere i konferencer og kulturelle events mødes og bliver en del af det miljø, som mennesker med udviklingshæmning er med til at skabe. Trivsel, sundhed og hjertelighed kendetegner stedet.